AKU batérie

DODACIE A CENOVÉ PODMIENKY 2020

Platné od:

 

Spoločnosť KOVOHUTY SK s.r.o.na základe udelenej autorizácie pre činnosť obchodníka a vydaného vývozného povolenia – MŽP SR podľa §9 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 číslo notifikácie SK000531 vykupuje:

 • 17 04 03 / 20 01 40 03 olovo „O“
 • 16 06 01 / 20 01 33 olovené batérie „N“

Aktuálny cenník vykupovaných odpadov a použitých olovených batérií a akumulítorov:

Por. čísloKatalógové čísloDruh odpaduKategória odpaduDodacie podmienkyCena v EUR / tona
1.

170403
20014003

Kusové olovo (Pb) O Zbavené nečistoty
2.

160601
200133

Olovené batérie N Kompletné, nepoškodené
3. 160601 Trakčné olovené batérie N Kompletné, nepoškodené

Uvedené ceny sú platné pri dodaní dodávateľom na miesto zberu:

Prevádzka spoločnosti Recyclo s.r.o.
Strojárenská 8481/4, 917 02 Trnava
Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00 hod

 

Podmienky pre prepravu použitých olovených autobatérií prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti VYDRUS s.r.o.

Minimálne množstvo: 2.000,00 kg
Termín nakládky: dohodnúť vopred minimálne 10 pracovných dní od zaslania objednávky
Manipulácia: za nakládku zodpovedá dodávateľ

Všeobecné podmienky

 1. Dodávateľ musí mať vydané platné povolenie alebo registráciu na nakladanie s uvedenými druhmi odpadov príslušným Okresným úradom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov
 2. Odpady musia byť zaradené v súlade s vyhláškou č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov
 3. V prípade prepravy odpadov je pôvodca/držiteľ odpadov, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v kategórii „N“ – nebezpečné odpady, povinný vystaviť a správne vyplniť Sprievodný list nebezpečných odpadov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12 k vyhláške č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
 4. Každý, kto nakladá s použitými olovenými batériami a akumulátormi je povinný dodržiavať ustanovenia Odd. III, § 42 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
 5. Ten, kto zbiera alebo vykupuje použité olovené batérie a akumulátory je povinný dodržiavať ustanovenia § 16 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
 6. Ten, kto vykonáva spätný zber olovených batérií je povinný riadiť sa ustanoveniami § 50 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
 7. Dodávatelia a prepravcovia odpadov musia dodržiavať
  • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, časť III. §34 - §39 zákona o vnútroštátnej preprave nebezpečných vecí
  • Európsku dohodu ADR o preprave nebezpečných vecí

Dodacie podmienky

 1. Použité olovené batérie a akumulátory sa vykupujú len celé a nepoškodené ani nijak upravované
 2. Minimálna hmotnosť dodávky vykupovaných odpadov je 500 kg
 3. Batérie a akumulátory určené na odovzdanie odberateľovi musia byť uložené v prepravných kontajneroch na to určených alebo na paletách, spevnené fóliou a jednotlivé vrstvy musia byť preložené nevodivým materiálom, pre uľahčenie manipulácie pri nakladaní
 4. V prípade odberu použitých olovených batérií a akumulátorov zmluvnou prepravnou spoločnosťou VYDRUS s.r.o., musí byť minimálne množstvo zhromaždených olovených batérií nad 2.000,0 kg a odvoz dohodnutý vopred s odberateľom minimálne 10 pracovných dní.

Prevzatie odpadov

 1. Prevzatie odpadov sa vykonáva v areáli spoločnosti Recyclo s.r.o., Strojárenská 8481/4, 917 02 Trnava v prevádzkových hodinách od 8:00 – 16:00 hod v pracovné dni
 2. Každá dodávka musí obsahovať príslušné doklady (dodací list, sprievodný list pre prepravu nebezpečných dopadov..... Na dodacom liste musí byť jasne uvedené číslo odpadu podľa KO, názov odpadu, druh a počet prepravných obalov)
 3. Pri prevzatí odpadov je rozhodujúca hmotnosť zistená na úradne overenej váhe spoločnosti Recyclo s.r.o. v mieste ich prevzatia
 4. V prípade zistenia rozdielu vo váhe uvádzanej dodávateľom a zistenej na mieste prevzatia menšieho ako 0,5% bude uznaná hmotnosť deklarovaná dodávateľom, ak bude podložená dokladom s úradne overeného meradla
 5. Z dôvodu technologického spracovania je nutné aby sa priemyselné olovené batérie a akumulátory (trakčné/staničné) dodávali oddelene od autobatérií
 6. Je ZAKÁZANÉ miešať Li-Ion batérie s ostatnými batériami z dôvodu extrémne vysokého rizika vzniku požiaru alebo explózie
 7. Je ZAKÁZANÉ použitie kovových pások na upevnenie batérií a akumulátorov na paletách

Cenové podmienky

 1. Cena za dodané batérie a akumulátory bude stanovená vždy aktuálna na základe zaslaného cenníka spoločnosťou KOVOHUTY SK s.r.o. a podľa spôsobu a množstva dodaných batérií a akumulátorov. Cena vychádza z aktuálnej ceny na burze LME (London Metal Exchange)
 2. Cena v cenovej ponuke je uvedená bez DPH (Daň z pridanej hodnoty) a tak sa aj bude uvádzať na faktúrach za dodané batérie a akumulátory, vychádzajúc z ustanovenia §69 ods. 12 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“), kde osobou povinnou platiť daň je odberateľ
 3. Dodávateľ na základe dodacieho listu, potvrdeného oboma stranami v deň prevzatia batérií a akumulátorov, vystaví spoločnosti KOVOHUTY SK s.r.o. faktúru, najneskôr do 3 dní od dodania, ktorú odberateľ uhradí bankovým prevodom na číslo bankového účtu uvedeného na vystavenej faktúre dodávateľa
 4. Faktúra vystavená dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“) a náležitosti daňového dokladu podľa Zákona o DPH.
 5. Odberateľ uhradí vystavenú faktúru dodávateľom do 14 dní od jej doručenia.
 6. Aktuálna cena za olovené batérie a akumulátory bude zasielaná dodávateľovi mailom alebo dohodnutá telefonicky.

Prílohy na stiahnutie

SúborDOCX verziaPDF verzia
Dodacie a Cenové Podmienky (DCP) DOCX PDF
Rámcová kúpna zmluva DOCX PDF
Preberací protokol DOCX PDF