Všeobecné informácie

Podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch je naša firma registrovaná pre zber alebo prepravu následujúcich odpadov:

Druh odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 10 jednorazové kamery bez batérií O
09 01 12 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako v 16 02 15 O
16 06 04 alkalické batérie a akumulátory O
16 06 05 iné batérie a akumulátory O
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07 O
17 04 03 olovo O
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O

Podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch získala naša firma súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber nasledujúcich odpadov:

Druh odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
16 06 01 batérie a akumulátory N
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N